Szanowny Kliencie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, uprzejmie informujemy, że spotkania z Klientami odbywają się po uprzednim umówieniu się z Analitykiem. W przypadku osobistej wizyty, bez uprzedniego umówienia, nie gwarantujemy dostępności Analityków i możliwości pilnej weryfikacji dokumentacji. 

Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

Pożyczka Obrotowa

Zadbaj o płynność finansową swojego biznesu dzięki Pożyczce Obrotowej.

Pożyczka Obrotowa - płynność finansowa w Twoim zasięgu

pożyczka obrotowa dla firm

Parametry pożyczki:

Przeznaczenie pożyczki:

pożyczka obrotowa oprocentowanie

Kto może skorzystać z Pożyczki Obrotowej?

pożyczka hipoteczna mazowieckie

mikroprzedsiębiorstwa

pożyczka hipoteczna dla firm z ue

małe przedsiębiorstwa

pożyczka hipoteczna dla firm mazowieckie

średnie przedsiębiorstwa

rakieta

start-upy

żarówka

osoby planujące założyć działalność gospodarczą

Pożyczka Obrotowa dla firm

Dlaczego warto skorzystać z Pożyczki Obrotowej dla firm?

Płynność finansowa to kluczowy czynnik wpływający na sukces każdej firmy. W zmieniającym się środowisku biznesowym, elastyczność w zarządzaniu kapitałem może być kluczowa dla utrzymania konkurencyjności i zapewnienia ciągłości działalności. Dlatego właśnie oferujemy Wam Pożyczkę Obrotową, która jest skutecznym narzędziem zapewniającym stabilność finansową w dynamicznym świecie biznesu.

Płynność w Twoim zasięgu

Nasza Pożyczka obrotowa to rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorcom z Mazowsza szybki dostęp do kapitału na pokrycie bieżących potrzeb operacyjnych. Bez względu na to, czy potrzebujesz środków na uzupełnienie zapasów, pokrycie kosztów sezonowych, czy też sfinansowanie krótkoterminowych projektów, Pożyczka Obrotowa może zapewnić Ci niezbędne środki w krótkim czasie.

Optymalne warunki finansowe

Rozumiemy potrzeby przedsiębiorców i dlatego oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, które są dostosowane do indywidualnych wymagań i możliwości naszych Klientów. Preferencyjne oprocentowanie, stałe w całym okresie spłaty, brak prowizji i dodatkowych opłat oraz możliwość karencji w spłacie – to wszystko po to, abyśmy mogli wesprzeć Cię w osiągnięciu celów biznesowych.

Wsparcie na każdym etapie

Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Ci finansowego wsparcia, ale także budowanie trwałych relacji opartych na zaufaniu i profesjonalizmie. Nasz zespół doświadczonych Doradców Klienta jest gotowy służyć Ci pomocą na każdym etapie procesu.

Zadbaj o płynność swojego biznesu już dziś

Nie zwlekaj z podejmowaniem decyzji dotyczących płynności finansowej Twojego przedsiębiorstwa. Skorzystaj z naszej Pożyczki Obrotowej i zabezpiecz swoją firmę przed nagłymi wyzwaniami i nieoczekiwanymi kosztami. Z nami, możesz mieć pewność, że Twój biznes będzie działał płynnie i efektywnie, niezależnie od okoliczności.

 

Finansowanie pochodzi ze środków unijnych w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pożyczka Obrotowa - FAQ

Z naszej Pożyczki Obrotowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają poniżej 250 osób i których roczne obroty są niższe niż 50 milionów euro. O pożyczkę mogą także starać się osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w momencie podpisywania umowy pożyczki takie osoby muszą mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Pożyczka Obrotowa może być przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług. Pożyczka może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących tj. zobowiązań wobec dostawców, bieżących zobowiązań publiczno-prawnych, wynagrodzeń pracowników oraz innych opłat związanych z bieżącą działalnością.

 

Finansowanie wydatków w kwocie brutto.

Chcąc skorzystać z naszej Pożyczki Obrotowej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- twoje przedsiębiorstwo posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

- twoja firma posiada siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzi działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, bądź obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy publicznej nie został nałożony na osoby uprawnione do reprezentowania Ostatecznego Beneficjenta, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Obrotowej.

Nasza Pożyczka Obrotowa dla firm to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, które jest narzędziem zapewniającym stabilność finansową. Dzięki pożyczce sfinansujesz m. in. zobowiązania wobec dostawców czy wynagrodzenia pracowników.

Nasza Pożyczka Obrotowa jest niskooprocentowana,  wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Klienta.

Pożyczka Obrotowa nie może być przeznaczona na:

- finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym w szczególności nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

- spłatę zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym kar pieniężnych, oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych;

- finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ostatecznego Beneficjenta;

- finansowanie inwestycji dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów i papierosów elektronicznych oraz działalności dotyczącej materiałów wybuchowych, broni i amunicji, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

- finansowanie lub refinansowanie oraz bieżącą obsługę zaciągniętych przez Ostatecznego Beneficjenta pożyczek, kredytów czy leasingów;

- prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym udziałów, akcji czy papierów wartościowych;

- finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą poniżej 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, jesteś mikroprzedsiębiorstwem. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. Jeśli Twoja firma zatrudnia 50-250 pracowników, a roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, jesteś średnim przedsiębiorstwem.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Pożyczki Obrotowej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta, który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów. 

Z naszej Pożyczki Obrotowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają poniżej 250 osób i których roczne obroty są niższe niż 50 milionów euro. O pożyczkę mogą także starać się osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w momencie podpisywania umowy pożyczki takie osoby muszą mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Pożyczka Obrotowa może być przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług. Pożyczka może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących tj. zobowiązań wobec dostawców, bieżących zobowiązań publiczno-prawnych, wynagrodzeń pracowników oraz innych opłat związanych z bieżącą działalnością.

 

Finansowanie wydatków w kwocie brutto.

Chcąc skorzystać z naszej Pożyczki Obrotowej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- twoje przedsiębiorstwo posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

- twoja firma posiada siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzi działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, bądź obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy publicznej nie został nałożony na osoby uprawnione do reprezentowania Ostatecznego Beneficjenta, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Obrotowej.

Nasza Pożyczka Obrotowa dla firm to korzystne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców, które jest narzędziem zapewniającym stabilność finansową. Dzięki pożyczce sfinansujesz m. in. zobowiązania wobec dostawców czy wynagrodzenia pracowników.

Nasza Pożyczka Obrotowa jest niskooprocentowana,  wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Klienta.

Pożyczka Obrotowa nie może być przeznaczona na:

- finansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, w tym w szczególności nabycia rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;

- spłatę zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym kar pieniężnych, oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych;

- finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ostatecznego Beneficjenta;

- finansowanie inwestycji dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów i papierosów elektronicznych oraz działalności dotyczącej materiałów wybuchowych, broni i amunicji, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

- finansowanie lub refinansowanie oraz bieżącą obsługę zaciągniętych przez Ostatecznego Beneficjenta pożyczek, kredytów czy leasingów;

- prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym udziałów, akcji czy papierów wartościowych;

- finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą poniżej 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, jesteś mikroprzedsiębiorstwem. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. Jeśli Twoja firma zatrudnia 50-250 pracowników, a roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, jesteś średnim przedsiębiorstwem.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Pożyczki Obrotowej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta(link), który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów. 

obsługa klienta

Zadzwoń i porozmawiaj z Doradcą Klienta

Doradzimy Ci, która pożyczka jest dla Ciebie, wstępnie zweryfikujemy wniosek,
odpowiemy na pytania dotyczące finansowania.

Nasi partnerzy