Szanowny Kliencie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, uprzejmie informujemy, że spotkania z Klientami odbywają się po uprzednim umówieniu się z Analitykiem. W przypadku osobistej wizyty, bez uprzedniego umówienia, nie gwarantujemy dostępności Analityków i możliwości pilnej weryfikacji dokumentacji. 

Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa

Zarządzaj rozwojem efektywnie dzięki Pożyczce Inwestycyjno-Obrotowej!

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa - Rozwój Twojego biznesu na wyciągnięcie ręki

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa

Parametry pożyczki:

Przeznaczenie pożyczki:

pożyczka inwestycyjno obrotowa oprocentowanie

Kto może skorzystać z Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej?

pożyczka hipoteczna mazowieckie

mikroprzedsiębiorstwa

pożyczka hipoteczna dla firm z ue

małe przedsiębiorstwa

pożyczka hipoteczna dla firm mazowieckie

średnie przedsiębiorstwa

rakieta

startupy

żarówka

osoby planujące założyć własną działalność gospodarczą

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa dla firm

Dlaczego warto wybrać Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową dla Twojej firmy?

Pozyskanie kapitału na rozwój biznesu jest kluczowym krokiem w osiąganiu sukcesu. Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa to wszechstronne rozwiązanie, które pozwoli Twojej firmie zwiększyć zdolność inwestycyjną.

Zarządzaj rozwojem efektywnie

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa daje Ci dostęp do środków, które mogą być wykorzystane na inwestycje związane z usprawnieniem lub rozszerzeniem prowadzonej działalności. Dzięki temu Twoja firma może zyskać przewagę konkurencyjną.

Atrakcyjne warunki finansowe

W naszym funduszu pożyczkowym oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, które są dostosowane do indywidualnych wymagań i możliwości naszych Klientów. Szybkie rozpatrzenie wniosku, niskie oprocentowanie, brak prowizji i dodatkowych opłat to tylko niektóre z korzyści, jakie możesz uzyskać wybierając naszą Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową.

Szybki proces aplikacyjny

Znamy tempo, w jakim funkcjonuje świat biznesu, dlatego nasz proces aplikacyjny został zoptymalizowany, abyś mógł uzyskać potrzebne środki w jak najkrótszym czasie. Dzięki szybkiemu procesowi aplikacyjnemu możesz na bieżąco realizować swoje plany inwestycyjne.

Rozwój Twojego biznesu na wyciągnięcie ręki

Nie zwlekaj z podejmowaniem decyzji dotyczących rozwoju Twojego biznesu. Skorzystaj z naszej Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej i wykorzystaj pełen potencjał swojej firmy. Z nami, możesz mieć pewność, że Twój biznes będzie rozwijał się dynamicznie i efektywnie, niezależnie od okoliczności.

 

Finansowanie pochodzi ze środków unijnych w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa - FAQ

Z naszej Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają poniżej 250 osób i których roczne obroty są niższe niż 50 milionów euro. O pożyczkę mogą także starać się osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w momencie podpisywania umowy pożyczki takie osoby muszą mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa może być przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z usprawnieniem prowadzonej działalności gospodarczej (wymiana sprzętu, maszyn czy urządzeń, usprawnienie, zwiększenie efektywności procesów, etc.) lub rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujących:

- zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych;

- zakup procesów, oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup narzędzi teleinformatycznych;

- zakup ekspertyz, opinii lub audytów ściśle związanych z realizacją inwestycji.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa może zostać również wykorzystana w celu sfinansowania wydatków bieżących, obejmujących zakup zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe, przy czym ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które Klient otrzymał Jednostkową Pożyczkę. Wartość wydatków na Element obrotowy nie może przekroczyć 40% kwoty Jednostkowej Pożyczki.

Finansowanie wydatków w kwocie brutto.

Chcąc skorzystać z naszej Pożyczki Inwestycyjno- Obrotowej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- twoje przedsiębiorstwo posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

- twoja firma posiada siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzi działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, bądź obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy publicznej nie został nałożony na osoby uprawnione do reprezentowania Ostatecznego Beneficjenta, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej.

Nasza Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa dla firm to wszechstronne rozwiązanie, które pozwala firmom zwiększyć swoją zdolność inwestycyjną. Dzięki pożyczce sfinansujesz wydatki inwestycyjne oraz bieżące na cele swojej działalności gospodarczej.

Nasza Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa jest niskooprocentowana,  wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Doradcy Klienta.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa nie może być przeznaczona na:

- finansowanie zakupu nieruchomości;

- finansowanie zakupu lub korzystania pod jakikolwiek tytułem prawnym ze środków transportu niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- spłatę zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym kar pieniężnych, oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych;

- finansowanie inwestycji dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów i papierosów elektronicznych oraz działalności dotyczącej materiałów wybuchowych, broni i amunicji, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

- finansowanie lub refinansowanie oraz bieżącą obsługę zaciągniętych pożyczek, kredytów czy leasingów;

- prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- refinansowanie wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);

- finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym udziałów, akcji czy papierów wartościowych;

- finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą poniżej 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, jesteś mikroprzedsiębiorstwem. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. Jeśli Twoja firma zatrudnia 50-250 pracowników, a roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, jesteś średnim przedsiębiorstwem.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta, który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów. 

Z naszej Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają poniżej 250 osób i których roczne obroty są niższe niż 50 milionów euro. O pożyczkę mogą także starać się osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – w momencie podpisywania umowy pożyczki takie osoby muszą mieć już zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa może być przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z usprawnieniem prowadzonej działalności gospodarczej (wymiana sprzętu, maszyn czy urządzeń, usprawnienie, zwiększenie efektywności procesów, etc.) lub rozszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujących:

- zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych;

- zakup procesów, oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup narzędzi teleinformatycznych;

- zakup ekspertyz, opinii lub audytów ściśle związanych z realizacją inwestycji.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa może zostać również wykorzystana w celu sfinansowania wydatków bieżących, obejmujących zakup zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe, przy czym ich przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego, na które Klient otrzymał Jednostkową Pożyczkę. Wartość wydatków na Element obrotowy nie może przekroczyć 40% kwoty Jednostkowej Pożyczki.

Finansowanie wydatków w kwocie brutto.

Chcąc skorzystać z naszej Pożyczki Inwestycyjno- Obrotowej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- twoje przedsiębiorstwo posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa,

- twoja firma posiada siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzi działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego, bądź obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy publicznej nie został nałożony na osoby uprawnione do reprezentowania Ostatecznego Beneficjenta, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej.

Nasza Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa dla firm to wszechstronne rozwiązanie, które pozwala firmom zwiększyć swoją zdolność inwestycyjną. Dzięki pożyczce sfinansujesz wydatki inwestycyjne oraz bieżące na cele swojej działalności gospodarczej.

Nasza Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa jest niskooprocentowana,  wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy Doradcy Klienta.

Pożyczka Inwestycyjno-Obrotowa nie może być przeznaczona na:

- finansowanie zakupu nieruchomości;

- finansowanie zakupu lub korzystania pod jakikolwiek tytułem prawnym ze środków transportu niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- spłatę zaległych zobowiązań publiczno-prawnych, w tym kar pieniężnych, oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych;

- finansowanie inwestycji dotyczących działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i/lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu lub wyrobów tytoniowych, e-papierosów i papierosów elektronicznych oraz działalności dotyczącej materiałów wybuchowych, broni i amunicji, treści pornograficznych, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

- finansowanie lub refinansowanie oraz bieżącą obsługę zaciągniętych pożyczek, kredytów czy leasingów;

- prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- refinansowanie wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);

- finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, w tym udziałów, akcji czy papierów wartościowych;

- finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Jeśli prowadzisz firmę zatrudniającą poniżej 10 osób, a roczny obrót nie przekracza 2 mln euro, jesteś mikroprzedsiębiorstwem. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 osób, a roczne obroty nie są większe niż 10 mln euro, jesteś małym przedsiębiorstwem. Jeśli Twoja firma zatrudnia 50-250 pracowników, a roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro, jesteś średnim przedsiębiorstwem.

Jeśli chcesz skorzystać z naszej Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta(link), który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów. 

obsługa klienta

Zadzwoń i porozmawiaj z Doradcą Klienta

Doradzimy Ci, która pożyczka jest dla Ciebie, wstępnie zweryfikujemy wniosek,
odpowiemy na pytania dotyczące finansowania.

Nasi partnerzy