Szanowny Kliencie, ze względu na bardzo duże zainteresowanie, uprzejmie informujemy, że spotkania z Klientami odbywają się po uprzednim umówieniu się z Analitykiem. W przypadku osobistej wizyty, bez uprzedniego umówienia, nie gwarantujemy dostępności Analityków i możliwości pilnej weryfikacji dokumentacji. 

Przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź.

RODO

Pożyczki Mazowieckie – POMAGAMY OD LAT!

Klauzula Informacyjna dla pracowników i współpracowników podwykonawców

„Administratorem Pani/a danych osobowych jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o., al. Niepodległości 58, Warszawa 02-626. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Annę Walosińską, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: iod.mrfp@dpag.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), które polegają na prowadzeniu korespondencji mailowej z klientami, kontrahentami oraz osobami reprezentującymi klientów lub kontrahentów administratora. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, np. firma informatyczna, firma księgowa, kancelaria prawna lub inni kontrahenci. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Dane przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a później do przedawnienia się roszczeń  związanych z wykonaniem umowy. Pani/a dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu mailowego i stanowiska zostały przekazane administratorowi przez Pani/a pracodawcę lub zleceniodawcę lub zostały podane administratorowi przez Panią/Pana. W sytuacji przekazania administratorowi przez Panią/Pana danych osobowych podanie danych osobowych było dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia korespondencji. Niepodanie danych może uniemożliwić wysłanie odpowiedzi na Pani/a wiadomość.

Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego i kontaktu drogą e-mail

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (0-626), przy Al. Niepodległości 58.Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane drogą mailową w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Każdemu, czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do: 

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu odpowiedzi na złożone zapytanie poprzez formularz kontaktowy. 

Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego lub do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z dostawą systemów i usług IT, a także Spółkom realizującym i nadzorującym projekty budowlane.

Jednocześnie informujemy, iż w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Pani Anna Walosińska, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.mrfp@dpag.pl i pocztą tradycyjną pod adresem: Data Protection Advisory Group sp. z o. o. (02-959) Warszawa, ul. Biedronki 68.”

Klauzula informacyjna dla wniosku kredytowego składanego on-line

„Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (0-626), przy Al. Niepodległości 58.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mazowieckim Regionalnym Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-626), przy Al. Niepodległości 58 jest Pani Anna Walosińska, e-mail: iod.mrfp@dpag.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się również przez adres korespondencyjny: DPAG sp. z o.o., ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. w celu zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • dla celów realizacji umowy w czasie jej trwania,
 • dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • dla celów udzielenia odpowiedzi na pisma, wnioski i reklamacje.

Jednocześnie informujemy, iż przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 • żądania przeniesienia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane
  na podstawie umowy lub zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych narusza przepisy.

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia umowy. W przypadku ich niepodania brak jest możliwości zawarcia umowy. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, a także udostępnione zgodnie Umową Operacyjną nr 2/RPMA/11017/2018/V/DIF/096 Instrument Finansowy – Pożyczka mała (dalej „Umowa”), zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a MRFP Sp. z o. o. oraz przepisami prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia roszczeń lub zgodnie
z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym.”