Pożyczka Miejska

Z pomocą naszej Pożyczki Miejskiej sfinansujesz inwestycje miejskie na terenie województwa mazowieckiego.

Pożyczka Miejska od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Nowość w Ofercie- Pożyczka Miejska

Parametry pożyczki:

Przeznaczenie Pożyczki Miejskiej:

Kto może skorzystać z Pożyczki Miejskiej?

jednostki samorządu
terytorialnego

przedsiębiorstwa

spółdzielnie
mieszkaniowe

instytucje kultury

związki
i stowarzyszenia JST

spółki prawa handlowego
z udziałem JST

Pożyczka Miejska dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców

Pożyczka Miejska od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. ma za zadanie wspierać finansowanie inwestycji miejskich na obszarze województwa mazowieckiego. Pożyczka wolna jest od prowizji i dodatkowych opłat, a oprocentowanie to połowa aktualnej stopy bazowej Komisji Europejskiej.

Z pomocą Pożyczki Miejskiej można sfinansować przedsięwzięcia realizowane w województwie mazowieckim, zwłaszcza z zakresu rewitalizacji, modernizacji, czy budowy lub instalacji infrastruktury, korzystnie wpływających na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju oraz mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.  

Celem Pożyczki jest promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania podmiotów realizujących inwestycje na obszarach miejskich, w tym m. in.: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego.

Pożyczka Miejska - FAQ

Z Pożyczki Miejskiej mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego,  przedsiębiorstwa, instytucje kultury, a także spółdzielnie mieszkaniowe. Jednostki te muszą działać na terenie województwa  mazowieckiego. Szczegóły znajdziesz w regulaminie pożyczki (regulamin). 

Pożyczką Miejską od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. można sfinansować przedsięwzięcia realizowane w województwie mazowieckim, zwłaszcza z zakresu rewitalizacji, modernizacji, czy budowy lub instalacji infrastruktury, korzystnie wpływających na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju oraz mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.  

Chcąc skorzystać z Pożyczki Miejskiej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- posiadasz siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzisz działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Miejskiej 

Pożyczka Miejska od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. to korzystne rozwiązanie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, która daje możliwość finansowania przedsięwzięć, korzystnie wpływających na obszary miejskie lub przyczyniają się do ich zrównoważonego rozwoju oraz mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki pożyczce można sfinansować m. in projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, czy budowy lub instalacji infrastruktury na terenach miejskich.

Nasza Pożyczka Miejska jest niskooprocentowana, jest wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Klienta.

Jeśli chcesz skorzystać z Pożyczki Miejskiej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta, który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek w Strefie Klienta wraz z kompletem dokumentów. 

Z Pożyczki Miejskiej mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego,  przedsiębiorstwa, instytucje kultury, a także spółdzielnie mieszkaniowe. Jednostki te muszą działać na terenie województwa  mazowieckiego. Szczegóły znajdziesz w regulaminie pożyczki (regulamin). 

Pożyczką Miejską od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. można sfinansować przedsięwzięcia realizowane w województwie mazowieckim, zwłaszcza z zakresu rewitalizacji, modernizacji, czy budowy lub instalacji infrastruktury, korzystnie wpływających na obszary miejskie lub przyczyniające się do ich zrównoważonego rozwoju oraz mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.  

Chcąc skorzystać z Pożyczki Miejskiej upewnij się, że:

- cel, jaki sobie założyłeś jest zgodny z przeznaczeniem pożyczki i regulaminem produktu,

- jesteś osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

- posiadasz siedzibę lub oddział albo stałe lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium województwa mazowieckiego i na stałe prowadzisz działalność gospodarczą lub działalność statutową na terenie województwa mazowieckiego,

- nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym, nie pozostajesz pod zarządem komisarycznym, nie zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne lub jakiekolwiek inne postępowanie poprzedzające niewypłacalność lub upadłość i nie zaistniały przesłanki do wszczęcia takiego postępowania wobec Ciebie, twoja działalność nie została rozwiązana lub nie istnieją podstawy do otwarcia i przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec Ciebie,

- nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, 

- nie podlegasz wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,

- nie posiadasz zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,

- wykażesz lub oświadczysz, że Ty sam nie zostałeś (w przypadku przedsiębiorców będących osobami
fizycznymi) lub, że żadna z osób będących członkami Twojego organu zarządzającego bądź
wspólników nie została prawomocnie skazana za przestępstwa składania fałszywych zeznań,
przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, systemowi bankowemu, związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej albo za przestępstwa karno-skarbowe;

- nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania pomocy de minimis lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,

- nie jest wykluczony spod możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego,

- masz zdolność do spłaty zobowiązań.

Szczegóły w Regulaminie Pożyczki Miejskiej 

Pożyczka Miejska od Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. to korzystne rozwiązanie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców, która daje możliwość finansowania przedsięwzięć, korzystnie wpływających na obszary miejskie lub przyczyniają się do ich zrównoważonego rozwoju oraz mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki pożyczce można sfinansować m. in projekty z zakresu rewitalizacji, modernizacji, czy budowy lub instalacji infrastruktury na terenach miejskich.

Nasza Pożyczka Miejska jest niskooprocentowana, jest wolna od prowizji i dodatkowych opłat.

Na każdym etapie ubiegania się oraz spłaty pożyczki masz możliwość skorzystania z pomocy Doradcy Klienta.

Jeśli chcesz skorzystać z Pożyczki Miejskiej i spełniasz określone wymagania, nie czekaj i zadzwoń do naszego Doradcy Klienta, który wstępnie zweryfikuje Twój wniosek. Następnie złóż wniosek w Strefie Klienta wraz z kompletem dokumentów. 

Projekt jest finansowany w ramach ponownego wykorzystania środków z Instrumentów Inżynierii Finansowej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, których dysponentem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

obsługa klienta

Zadzwoń i porozmawiaj z Doradcą Klienta

Doradzimy Ci, która pożyczka jest dla Ciebie, wstępnie zweryfikujemy wniosek,
odpowiemy na pytania dotyczące finansowania.

Nasi partnerzy