A A A

Aktualności

22 Paź 2019

Pożyczka energetyczna – nabór wniosków

 OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI ENERGETYCZNEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ENERGETYKI I OCHRONY POWIETRZA
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o., działający jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, ogłaszają nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Energetycznej, dostępny na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
biuro@mae.com.pl

Wnioski można składać od dnia 22 października 2019 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
pozyczkaenergetyczna@mae.com.pl

Ogłoszenie o naborze
Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki energetycznej w ramach środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza
Termin, od którego można składać wnioski od dnia 22 października 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki
Miejsce składania wniosków MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
Sposób składania wniosków o dofinansowanie Wniosek o pożyczkę energetyczną wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych
Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę energetyczną są:· jednostki samorządu terytorialnego,·mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
Na co można otrzymać pożyczkę? W ramach przyznanego limitu Pożyczki środki pieniężne muszą być przeznaczone na finansowanie  przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

 1. termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 3. zarządzanie energią w miastach,
 4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 6. poprawa efektywności energetycznej,
 7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 8. energetyczne wykorzystanie odpadów,
 9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 10. przetwarzanie i użytkowanie energii,
 11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa,

z zastrzeżeniem, że inwestycje finansowane ze środków Pożyczki muszą być realizowane na terenie miast Województwa Mazowieckiego.

Podstawowe parametry pożyczki
 1. wartość jednej Pożyczki wynosi od 1.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł,
 2. łączna maksymalna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł  z zastrzeżeniem, że udzielenie kolejnej Pożyczki zależne jest od rozliczenia uruchomionych już środków,
 3. pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz, opisanych w § 4 Regulaminu,
 4. maksymalny okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach Fundusz może zaproponować skrócenie ww. okresu, jednak nie więcej niż o 5 lat,
 5. karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do jednego roku po zakończeniu realizacji inwestycji,

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Pożyczka może stanowić do 100% kosztów kwalifikowalnych w schemacie bez pomocy publicznej oraz do 75% kosztów kwalifikowalnych w schemacie pomocy publicznej;Katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
Pomoc publiczna W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie:

 1. pomocy de minimis – na podstawie Rozporządzenia de minimis;
 2. niestanowiącej pomocy publicznej.
Dokumenty do pobrania – Regulamin Pożyczki energetycznej z załącznikami- Wniosek o pożyczkę energetyczną z załącznikami- Instrukcja do wniosku o pożyczkę energetyczną- Wzór umowy pożyczki energetycznej- Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczki energetycznej – katalog kosztów kwalifikowanych

– Załącznik Nr 1 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Lista załączników

– Załącznik Nr 4 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz dot. podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość

– Załącznik Nr 4b do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz badania sytuacji ekonomicznej

– Załącznik Nr 9 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Model finansowy

– Załącznik Nr 10 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Ocena finansowo-ekonomiczna JST

– Załącznik Nr 15 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

– Załącznik Nr 16 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie de minimis

 

Dokumenty - dostępne również na stronie MAE

Więcej »

12 Paź 2020

Ważna zmiana zasad obsługi Klientów

Szanowni Państwo

Od 12.10.2020r. wizyta w biurze Funduszu możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu z Pracownikiem.

Prosimy o kontakt z sekretariatem, lub bezpośrednio z Pracownikiem obsługującym Państwa sprawę.

Więcej »

10 Sie 2020

Pożyczka Obrotowa – nabór wnioskówUWAGA – POŻYCZKA DLA DUŻYCH PRZEDIĘBIORSTW NIESPEŁNIAJĄCYCH
KRYTERIÓW MŚP OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA 651/2014

 OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI OBROTOWEJ NA POKRYCIE
BIEŻĄCYCH WYDATKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o., działający
jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa
Mazowieckiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w
formie preferencyjnej pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego
przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 .

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa
mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 30 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do
czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz
Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Obrotowej, dostępny na stronie 
www.pozyczkimazowieckie.pl/pozyczkaobrotowa.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem
określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie 
www.pozyczkimazowieckie.pl/pozyczkaobrotowa należy
przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub
dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o. o.
Al.Niepodległości 58

02-626 Warszawa
tel. 22 890 04 26
sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl

Wnioski można składać od dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki obrotowej na pokrycie bieżących wydatków w
celu zabezpieczenia płynności finansowej ze środków Funduszu Powierniczego
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie kapitału
obrotowego przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 11 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki

Miejsce składania wniosków

MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o. o.

Al. Niepodległości 58

02-626
Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o pożyczkę obrotową wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę Obrotową są: duże przedsiębiorstwa, niespełniające kryteriów MŚP określonych w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014

Na co można otrzymać pożyczkę?

Celem Pożyczki jest promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla dużych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców niespełniających kryteriów MŚP w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.; „Rozporządzenie 651/2014”), prowadzących działalność na terytorium województwa mazowieckiego, szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Podstawowe
parametry pożyczki

 1. wartość
  jednej Pożyczki wynosi do 15.000.000,00 zł,
 2. pożyczka
  udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz,
  opisanych w § 5 Regulaminu,
 3. maksymalny
  okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 6 lat,
  licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki,
 4. karencja
  w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do 12 miesięcy od
  dnia wypłaty pozyczki
 5. wakacje
  kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, udzielane jednorazowo na
  wniosek Pożyczkobiorcy, maksymalnie na okres 6 miesięcy 

Warianty pożyczki

 1. Pożyczka może być udzielona w jednym z trzech wariantów: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowiących pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem i Tymczasowymi Ramami
  (Wariant I) albo jako pomoc de minimis (Wariant II) albo na warunkach rynkowych (Wariant III).

 

Powyższe ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego”.

Więcej »

09 Cze 2020

12 czerwca (piątek) nasze biuro będzie zamknięte

Szanowni Państwo,

12 czerwca (piątek) Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy będzie nieczynny. Zapraszamy w poniedziałek, 15 czerwca od godz. 8. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że biuro Spółki ponownie funkcjonuje w pełnym zakresie w godzinach 8 – 16 od poniedziałku do piątku.

Prosimy jednak o stosowanie się do wszelkich zaleceń GIS i zachowanie ostrożności podczas spotkań z pracownikami Funduszu.

Serdecznie Zapraszamy do kontaktu.

Więcej »

13 Kwi 2020

Restrukturyzacja zadłużenia

Szanowni klienci,

Jeśli z powodu epidemii koronawirusa macie Państwo trudności ze spłatą pożyczki, prosimy o kontakt/złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia pod adresem e-mail: restrukturyzacja@pozyczkimazowieckie.pl

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili nie posiadamy w ofercie Pożyczek Płynnościowych.

W przypadku wprowadzenia nowych rozwiązań, niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Poniżej zamieszczamy regulaminy udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu „Wzrost Potencjału Mazowieckich Przedsiębiorstw” współfinansowanego z EFRR w ramach Priorytetu I. Działanie 1.4. RPO WM po zmianach związanych z pandemią koronawirusa.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej www.pozyczkimazowieckie.pl

Regulamin RPO SW(I) (002) po zmianach dot COVID

Regulamin RPO SW(II) po zmianach dot Covid

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie