Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego)

Warszawa, 10 grudnia 2021 r.

Rada Nadzorcza Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626Warszawa

Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego
Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021

Zarząd Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 09.12.2021 r. dokonała wyboru oferty spośród ofert, które nie podlegały odrzuceniu, następującej firmy:

Pol-Tax Sp. z o.o.
ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 56C
03-982 Warszawa

Warszawa, 29 października 2021 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO)


Rada Nadzorcza Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 58
02-626Warszawa

 

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 26 października 2021 r. Nr. 3/2021

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego w terminach: za rok obrotowy 2021 do 15.04.2022 r., za rok obrotowy 2022 do 14 kwietnia 2023 r.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” do sekretariatu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o., przy Al. Niepodległości 58, 1 piętro w Warszawie

lub mailowo na adres: l.galant@pozyczkimazowieckie.pl

w terminie do dnia 19.11.2021 r. do godz. 16.00

Oferty dostarczone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu (termin dotyczy również ofert nadanych pocztą oraz kurierem).

Oferta powinna zawierać:

 1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich,
 2. oferowaną cenę (wraz z warunkami płatności) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
 3. oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia i kwalifikacji,
 5. wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego,
 6. wykazanie doświadczenia ogólnego, tj. udokumentowanej liczby zbadanych sprawozdań finansowych w ogólności, bez uwzględnienia funduszy pożyczkowych, z podaniem kapitałów badanych podmiotów i dat wykonania usług oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
 7. wykazanie doświadczenia szczególnego, tj. udokumentowanej liczby zbadanych
  sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych, z podaniem kapitałów badanych podmiotów i dat wykonania usług, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,
 8. wykaz pozytywnych referencji, ze szczególnym uwzględnieniem referencji dotyczących wykonania badań sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych,
 9. określenie daty, od jakiej rewident będzie dostępny na okoliczność wszelkiego rodzaju zapytań dotyczących badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych biegłego rewidenta

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o., al. Niepodległości 58, Warszawa 02-626. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Annę Walosińską, kontakt jest możliwy za pośrednictwem: iod.mrfp@dpag.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Prawnie uzasadniony interes polega na wyborze biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego administratora. W przypadku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez Panią/Pana, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, np. firma informatyczna, firma księgowa, kancelaria prawna lub inni kontrahenci. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Panią dotyczących;
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/a dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wybrania biegłego rewidenta, maksymalnie dwóch miesięcy, a w przypadku przeprowadzenia przez Panią/Pana badania sprawozdania finansowego przez okres wskazany w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wyborze biegłego rewidenta, a w przypadku wyboru Pani/a do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. Niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w wyborze biegłego rewidenta. Pani/a dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Utworzono: 29 października 2021 przez Administrator BIP

Ostatnia edycja: 6 czerwca 2023 przez Administrator BIP