A A A

Zamówienia

30 Lis 2017

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badania sprawozdań finansowych

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX 2 Sp. z o.o. z siedzibą w (03-982) Warszawie przy ul. B. Komorowskiego 56C lok. 91, której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

01 Lis 2017

Zaproszenie do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017 i 2018

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018. Oferta powinna zawierać:

 1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania:
  • – za rok 2017 w dniach od 1 kwietnia do 11 maja 2018 r.,
  • – za rok 2018 w dniach od 1 kwietnia do 10 maja 2019 r.,

  przy czym w ostatnim dniu ww. terminów powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.

 2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
 3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
 4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
 5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
 6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
 7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.

Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 17 listopada 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.

Więcej »

31 Paź 2017

Unieważnienie postępowania na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017

Informujemy, że unieważniamy postępowanie na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017.

Niezwłocznie zostanie przeprowadzone nowe postępowanie w tym zakresie dotyczące lat 2017 i 2018.

Więcej »

20 Wrz 2017

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Oferta powinna zawierać:
1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania w dniach od 1 kwietnia do 11 maja 2018 r., przy czym w ostatnim dniu ww. terminu powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.
2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.
Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 10 października 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.

Więcej »

21 Paź 2016

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone 18 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 zostało złożonych dziesięć ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki postępowania:

 1. Perfectum Audit Doradcy Finansowo- Księgowi sp. z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98
 2. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, 90-361 Łódź, ul Piotrkowska 270 XIVp, lok. 1408
 3. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” sp. z o. o. 90-248 Łódź, ul. POW Nr 29 m. 3
 4. KPW Audytor sp. z o. o., 90-350 Łódź, ul. Tynieckiego 25c/410
 5. Continuum Consulting Group Poland sp. z o. o. 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40
 6. Grupa Gumułka sp. z o. o. 01-031 Warszawa, al. Jana Pawła II 61/122
 7. Ewa Janiak Biegły Rewident 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 32
 8. Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR sp. z o. o. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
 9. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek, 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/435
 10. POL-TAX sp. z o. o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX sp. z o. o., której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie