A A A

Pożyczki w ramach Jeremie2 – WYKLUCZENIA

Web

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na uruchomienie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach programu Jeremie2. Jest to program realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, oparty na odnawialnym mechanizmie finansowym. Oznacza to, że raz wydatkowane środki wracają i ponownie są inwestowane. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne, bo np. działają zbyt krótko na rynku i nie posiadają jeszcze historii kredytowej. Jeremie2 jest uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty dla przedsiębiorców.

Oprocentowanie:

Okres spłaty:

Karencja w spłacie kapitału:

Opłaty i prowizje:

Rodzaj pożyczki:

1,87 proc.

do 5 lat

do 6 miesięcy

BRAK

Pożyczka Mała

Wykluczenia:

Dla kogo

Na co

Wsparcie

W ramach instrumentu nie jest możliwe:

 1. Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

 2. Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane,

 3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów,

 4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych OO,

 5. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 6. Finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa,

 7. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych,

 8. Finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

 9. Finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,

 10. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

 11. Finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,

 12. Finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE

 13. Finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzysza im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

O pożyczkę nie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które:

 • znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodna z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sadu krajowego lub unijnego,
 • są wykluczone do pomocy de minimis,
 • podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji.

 

jeremie2_dol

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie