A A A

Aktualności

Pożyczka Obrotowa – nabór wniosków

10 sierpnia 2020UWAGA – POŻYCZKA DLA DUŻYCH PRZEDIĘBIORSTW NIESPEŁNIAJĄCYCH
KRYTERIÓW MŚP OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU I DO ROZPORZĄDZENIA 651/2014

 OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI OBROTOWEJ NA POKRYCIE
BIEŻĄCYCH WYDATKÓW W CELU ZABEZPIECZENIA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o., działający
jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa
Mazowieckiego, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w
formie preferencyjnej pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego
przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 .

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa
mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 30 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do
czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz
Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Obrotowej, dostępny na stronie 
www.pozyczkimazowieckie.pl/pozyczkaobrotowa.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem
określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie 
www.pozyczkimazowieckie.pl/pozyczkaobrotowa należy
przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub
dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o. o.
Al.Niepodległości 58

02-626 Warszawa
tel. 22 890 04 26
sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl

Wnioski można składać od dnia 11 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki obrotowej na pokrycie bieżących wydatków w
celu zabezpieczenia płynności finansowej ze środków Funduszu Powierniczego
Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie kapitału
obrotowego przedsiębiorców szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 11 sierpnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki

Miejsce składania wniosków

MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY Sp. z o. o.

Al. Niepodległości 58

02-626
Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o pożyczkę obrotową wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę Obrotową są: duże przedsiębiorstwa, niespełniające kryteriów MŚP określonych w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014

Na co można otrzymać pożyczkę?

Celem Pożyczki jest promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla dużych przedsiębiorców, tj. przedsiębiorców niespełniających kryteriów MŚP w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.; „Rozporządzenie 651/2014”), prowadzących działalność na terytorium województwa mazowieckiego, szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Podstawowe
parametry pożyczki

 1. wartość
  jednej Pożyczki wynosi do 15.000.000,00 zł,
 2. pożyczka
  udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz,
  opisanych w § 5 Regulaminu,
 3. maksymalny
  okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 6 lat,
  licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki,
 4. karencja
  w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do 12 miesięcy od
  dnia wypłaty pozyczki
 5. wakacje
  kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, udzielane jednorazowo na
  wniosek Pożyczkobiorcy, maksymalnie na okres 6 miesięcy 

Warianty pożyczki

 1. Pożyczka może być udzielona w jednym z trzech wariantów: na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowiących pomoc publiczną udzielaną zgodnie z rozporządzeniem i Tymczasowymi Ramami
  (Wariant I) albo jako pomoc de minimis (Wariant II) albo na warunkach rynkowych (Wariant III).

 

Powyższe ogłoszenie nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego”.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie