A A A

Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2019 i 2020

18 grudnia 2019

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2019 i 2020. Oferta powinna zawierać:

Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania:
– za rok 2019 w dniach od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.,
– za rok 2018 w dniach od 1 kwietnia do 13 maja 2021 r.,
przy czym w ostatnim dniu ww. terminów powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.

Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.
Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 31 grudnia 2019 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.
Kryteria oceny i wyboru biegłego rewidenta
Do oceny stosuje się następujące kryteria:

– łączna cena za wykonanie badania sprawozdania finansowego (punktacja 1-4 pkt),
– doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o podobnym profilu działalności (pkt 1-3),

Wybór biegłego rewidenta następuje poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z ocen opisanych powyżej.

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie