A A A

Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017 i 2018

01 listopada 2017

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017 i 2018. Oferta powinna zawierać:

 1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania:
  • – za rok 2017 w dniach od 1 kwietnia do 11 maja 2018 r.,
  • – za rok 2018 w dniach od 1 kwietnia do 10 maja 2019 r.,

  przy czym w ostatnim dniu ww. terminów powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.

 2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
 3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
 4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
 5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
 6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
 7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.

Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 17 listopada 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.

Kryteria oceny i wyboru biegłego rewidenta

Do oceny stosuje się następujące kryteria:

 1. łączna cena za wykonanie badania sprawozdania finansowego (punktacja 0-6 pkt),
 2. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o podobnym profilu działalności (pkt 0-3),
 3. wykonywanie badania sprawozdania finansowego w innych zakładach branżowych lub w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w latach ubiegłych z uwzględnieniem zasady, że ten sam podmiot wykonuje badanie nie więcej niż przez dwa kolejne lata (pkt 0-1).

Wybór biegłego rewidenta następuje poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z ocen opisanych powyżej.

Sprawozdania za 2016 rok
 1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
 2. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2016 rok

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie