A A A

Zamówienia

21 paź 2016

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone 18 sierpnia 2016 r. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 zostało złożonych dziesięć ofert. Wszystkie oferty spełniają warunki postępowania:

 1. Perfectum Audit Doradcy Finansowo- Księgowi sp. z o. o., 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 98
 2. Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz, 90-361 Łódź, ul Piotrkowska 270 XIVp, lok. 1408
 3. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” sp. z o. o. 90-248 Łódź, ul. POW Nr 29 m. 3
 4. KPW Audytor sp. z o. o., 90-350 Łódź, ul. Tynieckiego 25c/410
 5. Continuum Consulting Group Poland sp. z o. o. 61-479 Poznań, ul. Wspólna 40
 6. Grupa Gumułka sp. z o. o. 01-031 Warszawa, al. Jana Pawła II 61/122
 7. Ewa Janiak Biegły Rewident 96-100 Skierniewice, ul. Ziołowa 32
 8. Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR sp. z o. o. 81-395 Gdynia, ul. Władysława IV 43
 9. Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek, 03-822 Warszawa, ul. Grochowska 357/435
 10. POL-TAX sp. z o. o., 03-982 Warszawa, ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91

W wyniku dokonanej przez zamawiającego oceny ofert wyłoniono firmę POL-TAX sp. z o. o., której ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

18 sie 2016

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2016

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. Oferta powinna zawierać:
1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania w dniach od 1 kwietnia do 15 maja 2017 r., przy czym w ostatnim dniu ww. terminu powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.
2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.

Więcej »

06 maj 2016

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego 2/SW/2016

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/SW/2016, ogłoszone w dniu 18 kwietnia 2016 r. na rozbudowę systemu SOP o moduł do prowadzenia pożyczek faktoringowych do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 4 maja 2016 r., do godziny 15:00, zostały złożone cztery oferty. Wszystkie oferty spełniają warunki postępowania.

1. DiabetesLab Poland Przemysław Majewski (47 970 zł brutto)
2. NET PC Sp. z o.o. (86 100 zł brutto)
3. Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o. (27 675 zł brutto)
4. Vavatech Sp. z o.o. (41 820 zł brutto)

W wyniku dokonanej przez zamawiającego w dniu 5 maja 2016 r. analizy ofert wyłoniono firmę Informatyka Bankowa Polsoft sp. z o.o., której ofertę uznano za najkorzystniejszą z uwagi na najniższą cenę.
Wszystkim oferentom zamawiający serdecznie dziękuje za zainteresowanie zamówieniem i za złożenie oferty w postępowaniu.

Więcej »

26 kwi 2016

Wydłużenie terminu składania ofert do zapytania ofertowego nr 2/SW/2016

Na prośbę jednego z oferentów termin składania ofert do zapytania ofertowego nr 2/SW/2016 został przedłużony do 4.05.2016 r. do godziny 15:00.

Więcej »

18 kwi 2016

Zapytanie ofertowe nr 2/SW/2016

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę systemu SOP o moduł do prowadzenia pożyczek faktoringowych.
Termin składania ofert do 27.04.2016 r. do godziny 15:00.
Na prośbę jednego z oferentów termin składania ofert został przedłużony do 4.05.2016 r. do godziny 15:00.

Wszystkie szczegóły dostępne są w poniższych załącznikach:

 1. zapytanie ofertowe 2-SW-2016
 2. zapytanie ofertowe 2-SW-2016 – formularz oferty

Odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu:

Czy możemy prosić o przesłanie pełnej specyfikacji oraz opisu przedmiotu zamówienia, ewentualnie o podanie adresu internetowego gdzie byłaby dostępna taka dokumentacja?

Nie specyfikowaliśmy opisu przedmiotu zamówienia wychodząc z dwóch przesłanek: samo pojęcie (ten rodzaj pożyczki) jest dobrze zdefiniowane i dla podmiotów świadczących usługi dla banków powinno być zrozumiałe, a po drugie zakładamy, że tworzone oprogramowanie będzie realizowane w ramach kolejnych przybliżeń („agile”), w których będzie możliwość wspólnego doprecyzowania zakresu prac. Tym niemniej rozumiemy, że im więcej informacji Państwo mają, tym łatwiej podjąć Państwu decyzję o złożeniu oferty. Dlatego zamieszczam dwa dokumenty, które powinny lepiej opisać przedmiot zamówienia – jest to opis produktu i wstępny jego regulamin.

 1. karta produktu Pożyczka Faktoringowa
 2. Regulamin Pożyczki FaktoringowejW ogłoszeniu znaleźliśmy następującą informację:
„System SOP został stworzony przez podmiot pn. Informatyka Bankowa POLSOFT sp. z 0.0. i jest wykorzystywany przez zamawiającego na zasadzie licencji.
Zamawiający ma też prawo do rozbudowy systemu we własnym zakresie.”
Poprosimy o doprecyzowanie czy:
a) Zamawiający posiada kody źródłowe systemu i kody te będą udostępnione Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia?
b) W jakich technologiach napisany jest System SOP?

Tak, mamy kody i mogą być one udostępnione,  Java EE.

Czy istnieje możliwość otrzymania na etapie przygotowywania oferty, dokumentacji użytkowej systemu SOP, który ma zostać rozbudowany?

Dokumentacji SOP nie będziemy teraz publikować, to już na etapie realizacji będziemy udostępniać konieczną dokumentację.

Jeżeli chodzi o kwestie czysto formalne, chciałem się upewnić, że:
– jedynym kryterium w tym postępowaniu jest ostateczna cena końcowa za realizację zlecenia
– nie ma żadnych dodatkowych warunków formalnych, jakie należy spełnić, aby móc złożyć ofertę

Jedynym kryterium jest cena. Nie stawiamy żadnych wymagań dotyczących doświadczenia, wdrożeń, kadry, itp.
Tak naprawdę ryzyko jest po stronie wykonawcy – muszą Państwo oszacować, czy podołacie dziedzinie problemowej (podmioty, które robiły podobne wdrożenie będą miały praktycznie gotowce) i czy dacie radę powiązać aplikację z istniejącym systemem (tu z kolei wykonawca pierwotnego systemu ma lepszą sytuację).

Więcej »

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie