A A A

Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego sp. z o. o. za rok 2017

20 września 2017

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. (dalej „Spółka”) zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017. Oferta powinna zawierać:
1. Zobowiązanie oferenta do przeprowadzenia badania w dniach od 1 kwietnia do 11 maja 2018 r., przy czym w ostatnim dniu ww. terminu powinien być dostarczony Spółce raport końcowy z badania.
2. Wykaz dokumentów (i ich formę, tj. np. wydruki, dostęp elektroniczny), które Spółka będzie zobowiązana przygotować do badania.
3. Cenę za usługę badania sprawozdania finansowego.
4. Informację, że oferent specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych.
5. Informację o posiadanym doświadczeniu oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych funduszy pożyczkowych i audycie projektów unijnych.
6. Wykaz podmiotów badanych przez oferenta w okresie pięciu lat wstecz od dnia złożenia oferty (wraz z referencjami tych podmiotów).
7. Informację o okresie prowadzenia przez oferenta działalności w zakresie badania sprawozdań finansowych.
8. Informację, czy oferent wykonywał dotychczas badanie sprawozdania finansowego Spółki, a jeżeli tak, to za jaki okres.
Oferty zawierające powyższe informacje i oświadczenia należy składać do 10 października 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. O przyjęciu oferty decyduje data stempla pocztowego lub data dostarczenia oferty do siedziby Spółki.

Kryteria oceny i wyboru biegłego rewidenta

Do oceny stosuje się następujące kryteria:
1) cena za wykonanie badania sprawozdania finansowego (punktacja 0-6 pkt),
2) doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów o podobnym profilu działalności (pkt 0-3),
3) wykonywanie badania sprawozdania finansowego w innych zakładach branżowych lub w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. w latach ubiegłych z uwzględnieniem zasady, że ten sam podmiot wykonuje badanie nie więcej niż przez dwa kolejne lata (pkt 0-1).

Wybór biegłego rewidenta następuje poprzez uzyskanie przez jednego z oferentów największej liczby punktów wynikającej z ocen opisanych powyżej.

Sprawozdania za 2016 rok
  1. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
  2. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2016 rok

Powrót do listy

Najczęściej zadawane pytania

Zobacz wszystkie